Zmiany w Regulaminie Polowań

WPROWADZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ JEDNOCZESNEGO WYKONYWANIA POLOWANIA ZBIOROWEGO I INDYWIDUALNEGO NA JEDNYM OBWODZIE
facebook_1501825992417Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin polowań, w którym wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie.Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np. w obwodach łowieckich o dużej powierzchni.

Nokto i termowizja dopuszczona do polowania na dziki wyłącznie w strefach objętych ASF

NOKTO I TERMOWIZJA DOPUSZCZONA DO POLOWANIA NA DZIKI WYŁĄCZNIE W STREFACH OBJĘTYCH ASF
facebook_1501825951519Minister Środowiska podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany w Regulaminie polowań, dopuszczając do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF.

Czytaj dalej

Zmiana rozporządzenia w sprawie RPŁ i WŁPH

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RPŁ I WŁPH
prawo_1W dniu 3 sierpnia br. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów hodowlanych oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Rozporządzenie wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, natomiast zmiany w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do planów łowieckich  począwszy od roku gospodarczego 2018/2019.

Czytaj dalej

Szakal złocisty na liście gatunków łownych

SZAKAL ZŁOCISTY NA LIŚCIE GATUNKÓW ŁOWNYCH
facebook_1501825859369W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie  w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Dokument wprowadza na listę gatunków łownych Szakala złocistego (Canis aureus) – z okresem polowań od 1 sierpnia do końca lutego a na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew  lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok. UWAGA: polowanie na szakale złociste będzie prowadzone od 1 sierpnia 2018r. 

Czytaj dalej

Zmiana okresów polowań na gatunki łowne

ZMIANA OKRESÓW POLOWAŃ NA GATUNKI ŁOWNE
facebook_1501826144639W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2018r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Czytaj dalej