Zmiany w Prawie Łowieckim od 1 kwietnia 2018r.

clause-897407_640W dniu 28.03.2018 r. Prezydent podpisał ustawę z 22.03.2018 r. o zmianie Prawa łowieckiego z 1995 r. Zmiany wchodzą w życie 1.04.2018 r. i dotyczą również kilku innych ustaw (ustawy o lasach, ustawy o izbach rolniczych, ustawy o broni i amunicji, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów), a  jednocześnie uchylono ustawę z 22 czerwca 2016 r. o zmianie Prawa łowieckiego, która wprowadzała nowe rozwiązania z zakresu szacowania szkód łowieckich.

Treść ustawy

Wprowadzono szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu polskiego łowiectwa, w tym w szczególności dotyczących:

– odstrzałów redukcyjnych zwierzyny,

– sporządzania planów łowieckich i inwentaryzacji zwierzyny,

– podziału kraju na obwody łowieckie i ich kategoryzacji wraz z możliwością wniesienia do projektu podziału uwag przez właścicieli gruntów,

– możliwości uzyskania odszkodowania, jeżeli włączenie terenu do obwodu łowieckiego uniemożliwiło lub ograniczyło korzystanie z niego,

– możliwość czasowego oświadczenia właściciela gruntu o zakazie polowania na nim,

– wyboru władz Polskiego Związku Łowieckiego i sprawowania kontroli nad nim,

– zwiększenia minimalnej odległości od zabudowań, w której można strzelać do zwierzyny do 150 m,

– zakazu polowania w obecności osób poniżej 18 roku życia,

– zakazu – poza polowaniami i odłowami – płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,

– zasad zgłaszania polowań zbiorowych i obowiązku oznakowania miejsca tego polowania tablicami,

– możliwości wniesienia sprzeciwu do organizacji polowania zbiorowego, który byłoby uwzględniany przy zagrożeniu bezpieczeństwa,

– zasad ewidencji polowań indywidualnych, w tym wprowadzenia możliwości stosowania książki elektronicznej zamiast papierowej,

– zasad szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania (szkody są zgłaszane do gminy, szacowane przez udziale właściciela gruntu i dzierżawcy lub zarządcy, który wypłaca odszkodowania, a odwołania rozpatruje nadleśniczy),

– uchwalenia nowego statutu Polskiego Związku Łowieckiego,

– obowiązku przedstawiania co 5 lat wyników badań lekarskich i psychologicznych przez posiadaczy broni do celów łowieckich,

– obowiązku złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22.07.1944 do do 31.07.1990 przez członków organów PZŁ oraz zarządów i komisji rewizyjnych kół łowieckich oraz zakazu udziału organach PZŁ i kół łowieckich osób, które pracowały i współpracowały z tymi organami bezpieczeństwa.

Dodaj komentarz