Szkody łowieckie w uprawach rolnych


Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych szkodę w formie pisemnej zgłasza właściciel lub posiadacz gruntu.

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu szkody w uprawie:

1. zgłoszenie szkody w uprawie powinno zawierać:

dokładny adres zamieszkania poszkodowanego wraz z kontaktowym numerem telefonu, lokalizację powstałej szkody (powiat, gmina, obręb ewidencyjny, numer ewidencyjny działki, na której powstały szkody),rodzaj szkody ,szacunkowy rozmiar strat powstałych z tego tytułu,datę powstania szkody) – wzór zgłoszenia szkody łowieckiej

2. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości

3. aktualny wypis i wyrys z rejestru ewidencji gruntów działki będącej przedmiotem oględzin(wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc od dnia składania wniosku

4. dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu poszkodowanego czynności prawnych związanych z postępowaniem odszkodowawczym, a w szczególności do uczestnictwa w oględzinach, ostatecznym szacowaniu szkód oraz składania podpisów w protokołach i innych dokumentach (w przypadku gdy poszkodowany nie może osobiście uczestniczyć w oględzinach i szacowaniu szkody a chce żeby ktoś uczestniczył w prowadzonych przez szacujących czynnościach),

5. wypis z księgi wieczystej lub umowa dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki.

Zgłoszenie szkody wraz z kompletem dokumentów należy kierować
na adres: Koło Łowieckie „Polana” w Nowej Sarzynie,
37–300 Leżajsk, ul. Piekarska 4

Inne niż pisemne zgłoszenie szkody zgodnie z obowiązującym prawem nie zostanie rozpatrzone!

SZACOWANIE SZKOD NA TERENACH OBWODÓW ŁOWIECKICH (źródło www.pzlow.pl)

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).

Do pobrania: